pozadie 11.png

Všeobecné obchodné podmienky

Prenájom

I. Úvodné ustanovenia 


1.1 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Peter Polka, so sídlom Gercenova 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 965 066, DIČ: 1080110713 zapísanou v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-287209 ako Prenajímateľom a konečným zákazníkom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou – Nájomcom. 
1.2 Použitie jednotného čísla v týchto VOP zahrňuje aj číslo množné a naopak, ak to dovoľuje alebo to vyžaduje kontext textu.


II. Výklad pojmov 

2.1 Na účely týchto VOP sa rozumie: 

a) Prenajímateľom je spoločnosť Peter Polka, so sídlom Gercenova 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 965 066, DIČ: 1080110713 zapísanou v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-287209
b) Nájomcom je konečný zákazník, fyzická osoba, právnická osoba – podnikateľ (podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona), právnická osoba – firma alebo verejná či štátna inštitúcia, ktorá si objedná od Prenajímateľa Službu;
c) Zmluvou sa rozumejú všetky zmluvy, dohody, objednávky, emailová aj iná komunikácia vedená písomnou formou medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktoré sa týkajú dodania Služby;
d) Službou sa rozumie prenájom fotoautomatu (Fotibúdky), príslušenstva, prípadná kúpa doplnkových služieb na akciách organizovaných Nájomcom na vopred dohodnutú dobu.


III. Predmet prenájmu 


3.1 Predmetom prenájmu je fotoautomat (Fotibúdka), ktorú si Nájomca prenajíma v súlade s týmito VOP.


IV. Rozsah poskytovanej služby


1. prenájom zariadenia Fotibúdky na dohodnutý čas na dohodnutom mieste (v rámci BA a okolie v cene);
2. grafické práce pri príprave dizajnu fotografií;
3. prenájom fotografického pozadia;
4. okamžitá tlač fotografií (počet podľa dohody), počas doby prenájmu;
5. zaslanie fotografie na e-mail (podľa dohody, po zadaní e-mail adresy účastníkmi akcie) 
6. prenájom rekvizít podľa dohody a ponuky Prenajímateľa;
7. obsluha zariadnia
8. doplnkové služby dohodou:
a) stiahnutie (podľa dohody odoslanie) fotografií na USB kľúč
b) možnosť dotlače fotografií podľa dohody (možné len počas obdobie 2 týždňov po konaní akcie)
c) fotoalbum
d) doprava mimo BA


V. Priebeh objednania služby a rezervácia termínu

5.1 Dopyt na poskytnutie Služby môže uplatniť Nájomca prostredníctvom internetu cez webovú stránku, emailom, facebook stránku, instragramové konto alebo telefonicky uvedením základných údajov najmä kontakt, dátum akcie, miesto akcie atď.

5.2 Ak to kapacita Prenajímateľa umožňuje, potvrdí klientovi poskytnutie Služby podľa jeho požiadaviek.

5.3 Nájomca potvrdí súhlas s objednaním Služby vypísaním a odoslaním objednávky (rezervačného formulára), spolu s dodaním fakturačných údajov Nájomcu.

5.4 Prenajímateľ na základe objednávky vystaví a doručí Nájomcovi zálohovú faktúru (príp. faktúru na celú sumu podľa dohody).

5.5 Samotná rezervácia termínu prebehne po zaplatení zálohovej faktúry (resp. celej sumy). Zaplatením zálohovej faktúry (resp. celej sumy) Nájomca súhlasí so VOP, ktoré sa nachádzajú na webe Nájomcu, prípadne zaslanými mailom spolu s faktúrou.

5.6 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Prenajímateľa. Prenajímateľ po prijatí úhrady FA, písomne potvrdí záväznosť objednávky Nájomcovi.


VI. Cena služby 


Cena Služby je buď zverejnená na webovej, facebookevej, instragramovej stránke Prenajímateľa alebo v prípade, že takáto ponuková cena nie je určená, platí cena určená dohodou zmluvných strán.


VII. Platobné podmienky 

7.1 Platba za Službu je možná prevodom na účet.

7.2 Nájomca sa môže rozhodnúť, či platbu za Službu uhradí prostredníctvom zálohovej faktúry alebo vyplatí naraz celú sumu. V prípade zálohovej faktúry bude Prenajímateľom vystavená faktúra na 30 % celkovej ceny za prenájom so splatnosťou 14 dní od vystavenia (prípadne podľa dohody). Splatnosť zvyšku dohodnutej ceny prenájmu  je najneskôr 5 dni pred dátumom akcie.

7.3 .Ak sa Nájomca rozhodne vyplatiť celú sumu naraz, je splatnosť faktúry 14 dní od vystavenia (prípadne podľa dohody).

7.4 K cene prenájmu budú Nájomcovi pripočítané doplnkové služby podľa objednávky (USB kľúč s fotkami, fotoalbum, náklady na dopravu mimo BA v cene 0,12 EUR/km). Cena doplnkových služieb je fixne stanovená a je zverejnená na webovej, facebookovej alebo instagramovej stránke.

7.5 Prenajímateľ nie je platcom DPH.


VIII. Storno a vrátenie finančných prostriedkov

8.1 Za zrušenie akcie zo strany Nájomcu viac ako 5 dní pred termínom akcie je storno poplatok vo výške zálohovej faktúry.

8.2 Za zrušenie akcie zo strany Nájomcu menej ako 5 dní vrátane pred termínom akcie je storno poplatok 50 % z finálnej sumy predbežnej kalkulácie platnej ku dňu storna.

8.3 Za zrušenie akcie zo strany Nájomcu menej ako 2 dni vrátane pred termínom akcie je storno poplatok 100 % z finálnej sumy predbežnej kalkulácie platnej ku dňu storna.

8.4 Výnimku z bodov 8.1, 8.2 a 8.3 tvoria prípady, keď v dôsledku vopred nepredpokladateľných okolností bude akcia zrušená t.j. v dohodnutom termíne sa nekoná o čom musí Nájomca Prenajímateľa písomne informovať. Neplatí to však v prípade, že termín akcie bol zmenený a Prenajímateľ má voľné kapacity na poskytnutie Služby v náhradnom termíne.


IX. Práva a povinnosti Nájomcu

9.1 Nájomca zabezpečí v mieste poskytnutia Služby voľný priestor o ploche minimálne 3x3 m s výškou minimálne 2,30 m, vrátane elektrického napájania 230V v dosahu 10m a stolíka pre rekvizity, ak sa nedohodne inak.

9.2 Ak má byť Fotibúdka umiestnená vonku, Nájomca zabezpečí prístrešok pre ochranu prístroja aj obsluhy. Prístrešok musí mať nepriehľadný strop a bočné a zadné krytie tak, aby sa zabezpečila ochrana pred dažďom, vlhkosťou, vetrom a slnečným žiarením. 

9.3 Pokiaľ dôjde k poškodeniu zariadenia alebo zničeniu či strate rekvizít Nájomcom alebo účastníkmi jeho akcie, Nájomca sa zaväzuje uhradiť vzniknuté škody po predložení fotografického zdokumentovania rozsahu poškodenia zariadenia či rekvizít do 30 dní od konania akcie v prospech účtu Prenajímateľa. O poškodení zariadenia, rekvizít, či ich prípadnej strate  musí byť spísaná zápisnica o škodách, ktorá bude obsahovať podpisy Nájomcu aj Prenajímateľa. Vzniknutá škoda bude vyčíslená Prenajímateľom do 7 dní od konania akcie, kde došlo k poškodeniu zariadenia alebo rekvizít podľa hodnoty zariadenia resp. rekvizít, ktorých cenu vie Prenajímateľ na vyžiadanie zdokladovať.

9.4 Nájomca je povinný:

a) prevziať zakúpenú alebo objednanú Službu, v kvalite, s ktorou bol vopred oboznámený a ktorá je v štandarde Fotibúdky,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Služby,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

9.5 Nájomca má právo na dodanie Služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

9.6 Nájomca sa zaväzuje, že pri poskytnutí zhotovených fotografií tretej strane na komerčné účely, je povinný o tejto skutočnosti informovať a uviesť k fotografiám meno Prenajímateľa.


X. Záruka kvality a záručné podmienky

10.1 Na dodanú Službu je možné podať reklamáciu, z prevádzkových dôvodov odporúčame reklamovať Službu, čo najskôr, najlepšie do 14 dní (obdobie počas ktoré sa archivujú fotografie z akcie). Záručná lehota začína plynúť dňom uskutočnenia Služby. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň fotografií. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovanú Službu, pôvodnú objednávku a daňový doklad.

10.2 Všetky druhy reklamácií je nutné zaslať písomne na e-mailovú adresu Prenajímateľa.

10.3 Reklamáciu je možné podať v nasledujúcich prípadoch:

a) neskorý príchod Prenajímateľa na akciu (viac ako 30 minút bez informovania a udania dôvodu Nájomcovi);

b) Prenajímateľ nedorazí na vopred dohodnutú akciu bez udania dôvodu;

c) nedostatočná príprava na akciu Nájomcu zo strany Prenajímateľa (žiadne rekvizity, chybné fotopozadie, nedostatočné množstvo fotopapiera);

d) ak nastane technický problém na zariadení, ktorý zabráni vykonaniu resp. dokončeniu Služby

e) nevhodné správanie obsluhy.

Nájomcovi v týchto prípadoch prináleží komepenzácia vo výške 50% z celej ceny Služby.


XI. Povinnosti Prenajímateľa

11.1 Prenajímateľ zabezpečí v dohodnutom čase pripravenú Fotibúdku na poskytnutie Služby, podľa vopred dohodnutých požiadaviek.

11.2 Pokiaľ je Služba objednaná s obslužným personálom, ten počas doby prenájmu bude pomáhať a koordinovať  Nájomcu a účastníkov jeho akcie.

11.3 Prenajímateľ je povinný dodať Službu kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite, s ktorou sa Nájomca vopred oboznámil. Prenajímateľ uchováva zhotovené fotografie v archíve po dobu 14 dní od konania akcie pre prípadnú reklamáciu alebo dotlač fotiek. O dotlač fotografií môže požiadať výlučne Nájomca. Dodatočné fotografie budú zaslané na adresu zvolenú Nájomcou poštou do vlastných rúk alebo si ich Nájomca môže prísť vyzdvihnúť na adresu sídla Prenajímateľa. Po uplynutí archivačnej lehoty budú fotky vymazené.

11.4 Ak Prenajímateľ nemôže Nájomcovi objednanú Službu dodať, z dôvodov na strane Prenajímateľa a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu dohody, je povinný o tom bezodkladne informovať Nájomcu a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za Službu, ak sa strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi Prenajímateľom a Nájomcom automaticky zaniká.

XII. Práva Prenajímateľa

12.1 V prípade technických problémov na Fotibúdke môže Prenajímateľ prerušiť Službu a zabezpečiť odstránenie poruchy. O čas potrebný na odstránenie sa následne predĺži doba Služby. Pokiaľ by technický problém nemohol byť na mieste odstránený má Nájomca právo na kompenzáciu (viď bod 10.3).

Nájomca nemá právo na kompenzáciu v prípade, ak prerušeniu Služby dôjde v dôsledku:

- výpadku elektrickej energie,

- výskytom akejkoľvek udalosti, ktorá spadá do kategórie „vyššia moc,“

- poškodením zariadenia nedbanlivosťou, činom alebo zavinením zo strany Nájomcu.

12.2 Prenajímateľ má ďalej právo predčasne ukončiť Službu, bez finančnej kompenzácie Nájomcovi, pokiaľ sú účastníci akcie Nájomcu agresívni voči obsluhe alebo pohybujú sa v blízkosti zariadenia pod značným vplyvom alkoholu, čoho dôsledkom by mohlo byť poškodenie zariadenia.

12.3 Prenajímateľ má právo odstúpiť od dohodnutej služby v prípade ak zo strany Nájomcu nebola ani po upozornení zo strany Prenajímateľa uhradená vystavená faktúra v stanovenej lehote.


XIII. Osobné údaje, súhlas so spracovaním 

13.1 Prenajímateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OOÚ”).

13.2 Prenajímateľ pri poskytovaní Služieb podľa týchto VOP spracúva nevyhnutný rozsah osobných údajov fyzických osôb najmä pri uzatváraní Zmluvy, v rámci poskytovania Služby a pri plnení zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

13.3 Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje Prenajímateľ spracúva sú predovšetkým: fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o Služby Prenajímateľa, fyzické osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Prenajímateľom a fyzické osoby, ktoré na základe privolenia Nájomcu využívajú Služby poskytované Prenajímateľom.

13.4 Účelom spracúvania osobných údajov je zavedenie predzmluvných vzťahov, plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a poskytovanie Služby, prípadne doplnkových Služieb na základe požiadavky dotknutých osôb (ak je to s Nájomcom takto dohodnuté). Účelom spracúvania osobných údajov je ďalej riešenie prípadných škodových udalostí, reklamácií poskytovanej Služby a plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (najmä v oblasti účtovníctva, spotrebiteľských vzťahov a spracúvania osobných údajov).

13.5 V rámci poskytovania Služieb podľa týchto VOP Prenajímateľ spracúva osobné údaje predovšetkým na nasledovných právnych základoch:

- predzmluvný resp. zmluvný vzťah s dotknutou osobou, t.j. fyzickou osobou, ktorá prejavila záujem o Služby Prenajímateľa a vstúpila s ním do predzmluvného vzťahu a fyzickou osobou, ktoré je Nájomcom podľa týchto VOP. Ak dotknutá osoba neposkytne Prenajímateľovi požadované osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy, Prenajímateľ nebude schopný s dotknutou osobou Zmluvu uzatvoriť a nebude možné dotknutej osobe Službu poskytnúť.

- zákonná povinnosť vyplývajúca Prenajímateľovi z osobitného právneho predpisu, ktorý mu ukladá povinnosť osobné údaje na konkrétny účel spracúvať. Jedná sa predovšetkým o právne predpisy upravujúce vedenie účtovníctva Prenajímateľa, právne predpisy upravujúce vzťahy so spotrebiteľmi, nariadenie GDPR, ktoré ukladá Prenajímateľovi povinnosti spracúvať osobné údaje najmä na účely schopnosti preukázania splnenia konkrétnej povinnosti atď.. Dotknutá osoba je povinná na tieto účely Prenajímateľovi osobné údaje poskytnúť.

- oprávnený záujem Prenajímateľa: najmä pri riešení škodových udalostí a pri ochrane právom chránených a finančných záujmov Prenajímateľa, resp. pri obchodno-marketingovej komunikácii s fyzickou osobou, ktorej je alebo bola poskytovaná Služba Prenajímateľom. Prenajímateľ v rámci oprávnených záujmov viažucich sa na plnenie Zmluvy môže spracúvať aj osobné údaje kontaktných osôb, ktoré sú oprávnené vystupovať v mene záujemcu o poskytované služby Prenajímateľa, resp. ktoré sú oprávnené vystupovať v mene Nájomcu v rámci poskytovania Služby podľa týchto VOP. Dotknutá osoba berie na vedomie, že môže namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prenajímateľa.

- súhlas dotknutej osoby: najmä pri vykonávaní marketingovej komunikácie ak nie je možné preukázať vzťah k dotknutej osobe, alebo pri dobrovoľnom poskytnutí osobných údajov dotknutou osobou v rámci poskytovania doplnkových služieb (ako napr. zasielanie fotografie na e-mail, dotlač fotografií a pod.). Súhlas je dotknutou osobou udeľovaný dobrovoľne a slobodne a dotknutá osoba berie na vedomie, že ho môže kedykoľvek odvolať. Ak Prenajímateľovi dotknutá osoba súhlas neudelí, nebude Prenajímateľ údaje spracúvať na účel vymedzený konkrétnym súhlasom.

13.6 Osobné údaje Prenajímateľ neposkytuje iným príjemcom s výnimkou prípadov ak:

- písomne poveril spracúvaním osobných údajov iný subjekt (sprostredkovateľa). Prenajímateľ zodpovedá sa bezpečnosť a ochranu osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom a nepoverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý nevie bezpečnosť a ochranu osobných údajov zaručiť v súlade s nariadením GDPR.

- poskytuje osobné údaje tretej strane výlučne za účelom plnenia zmluvy, alebo v rámci ochrany právom chránených a finančných záujmov Prenajímateľa (napr. poštový podnik / kuriér, advokát, správca webu alebo sociálnej siete, poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy, dozorné orgány atď.)

13.7 Prenajímateľ bude spracúvať osobné údaje spracúvané v rozsahu týchto VOP v nasledovných lehotách:

- osobné údaje súvisiace s uzatvorenými Zmluvami, reklamáciami a platbami za poskytnuté Služby budú v nevyhnutnom rozsahu spracúvané počas trvania Zmluvy a následne 2 roky na účely riešenia prípadných reklamácií. Osobné údaje, ktoré budú súčasťou účtovných dokladov a podkladov, ktoré je Prenajímateľ povinný spracúvať v rámci účtovnej agendy budú následne spracúvané 10 rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom bola príslušná zmluva uzatvorená a/alebo príslušná služba poskytnutá,

- osobné údaje spracúvané v súvislosti s poskytovaním doplnkových Služieb sú spracúvané krátkodobo, najviac 30 dní odo dňa, v ktorom bola Služba poskytnutá,

- osobné údaje spracúvané v rámci oprávnených záujmov Prenajímateľa budú spracúvané len počas trvania oprávneného záujmu (napr. v prípade riešenia škodových udalostí, v prípade ochrany právom chránených a finančných záujmov Prenajímateľa, napr. v prípade komunikácie s dotknutou osobou mimo predzmluvného alebo zmluvného vzťahu atď.). V prípade, ak dotknutá osoba namietne voči spracúvaniu jej osobných údajov v rámci obchodno-marketingovej komunikácie Prenajímateľa, Prenajímateľ bezodkladne skončí s takýmto spracúvaním.

- osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu budú spracúvané počas platnosti tohto súhlasu. V prípade, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, Prenajímateľ  bezodkladne skončí s takýmto spracúvaním.

13.8 Každá dotknutá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú Prenajímateľom spracúvané má právo i) na informácie o spracúvaní jej osobných údajov; ii) získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú; iii) požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov; iv) požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné; v) namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou; vi) požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch; vii) dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi; viii) odvolať svoj súhlas, ak bol súhlas udelený; ix) podať sťažnosť dozornému orgánu a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR; x) podať žiadosť alebo sťažnosť Prenajímateľovi osobne v rámci poskytovania Služby prípadne na osobnom stretnutí s Prenajímateľom, písomne na adrese sídla Prenajímateľa (viď čl. I VOP), elektronicky na adrese: info@fotibudka.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 908 784 981;

13.9 Ak Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi zhotovené fotografie (bez ohľadu na to, na akom nosiči sú fotografie odovzdávané) je Nájomca s týmito fotografiami, ktoré obsahujú osobné údaje identifikovateľných alebo identifikovaných osôb nakladať tak, aby svojim konaním neúmerne nezasahoval do práv a slobôd dotknutých osôb. Nájomca je oprávnený zverejňovať takéto osobné údaje (vo forme fotografií vyhotovených Fotibúdkou) len na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou. Nájomca je zodpovedný za ochranu Prenajímateľom odovzdaných osobných údajov a za ich legitímne spracúvanie. Uvedené sa týka aj situácie, ak Nájomca bude osobné údaje spracúvať výlučne pre svoje osobné alebo domáce činnosti. Ak Nájomca bude Prenajímateľom odovzdané osobné údaje spracúvať ako prevádzkovateľ je povinný dodržiavať práva a povinnosti súvisiace so spracúvaním a ochranou osobných údajov vyplývajúce z nariadenia GDPR a zákona OOÚ.

13.10 Nájomca sa uzatvorením Zmluvy zaväzuje, že informuje dotknuté osoby o spôsobe a podmienkach spracúvania osobných údajov, ktoré sa ich týka.

13.11 V prípade, ak Prenajímateľ alebo Nájomca zistia, že došlo alebo by mohlo dôjsť k neoprávnenému nakladaniu s osobnými údajmi spracúvanými podľa podmienok uvedených v týchto VOP sú povinní si túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.


Záverečné ustanovenia.

Nájomca vyplnením a odoslaním online formuláru, alebo potvrdením mailovou komunikáciou, alebo úhradou daňového dokladu (proforma faktúry, faktúry) potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Nájomca zároveň berie na vedomie podmienky a spôsob spracovania osobných údajov Prenajímateľom, definovaný v čl. XIII zaväzuje sa tieto informácie poskytnúť všetkým dotknutým osobám, ktoré na základe jeho zvolenia budú využívať Služby poskytované Prenajímateľom v rozsahu definovanom Zmluvou a týmito VOP.

VOP pre poskytovanie služby, nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2020.