pozadie 11.png

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PROSTREDNÍCTVOM PLATFORIEM SOCIÁLNYCH MEDIÍ

Fyzická osoba – podnikateľ Peter Polka, so sídlom Gercenova 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52965066 zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-287209 (ďalej len „Prenajímateľ“) v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov Prenajímateľom prostredníctvom platforiem sociálnych médií:

FACEBOOK:         www.facebook.com

INSTAGRAM:       www.instagram.com

YOUTUBE:             www.youtube.com

Akých kategórií Dotknutých osôb sa spracúvanie týka?

 

Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prenajímateľ spracúva prostredníctvom platforiem sociálnych médií (ďalej len „dotknutá osoba“). Spravidla sa jedná o návštevníkov stránok / mediálnych kanálov ktoré zriadila a prevádzkuje Prenajímateľ a to najmä:

 • osoby neregistrované v rámci príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré stránku navštívia (napr. na základe vyhľadávania prostredníctvom verejne dostupného vyhľadávacieho nástroja),

 • osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií FACEBOOK / INSTAGRAM, ktoré majú zriadený profil / účet, a ktoré stránku navštívia a slobodne vyjadria svoj záujem o odber informácií a noviniek (sledovanie stránky) alebo vyjadria svoj názor s obsahom stránky prostredníctvom  tlačidla „Páči sa mi to“ / „Sledovanie“ / „Sledovať“, prípadne prostredníctvom odporúčania stránky iným osobám,

 • osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií YOUTUBE, ktoré sú prihlásené prostredníctvom účtu služby poskytovanej spoločnosťou Google LLC a ktoré sa stanú na základe slobodného rozhodnutia odberateľmi obsahu mediálneho kanálu prostredníctvom  tlačidla „Prihlásiť sa na odber“,

 

Dotknutými osobami môžu byť aj iné osoby, ktorých údaje zverejňuje dotknutá osoba uvedená vyššie počas svojho pôsobenia v rámci platformy sociálnej médií, ktoré Prenajímateľ nevie vopred definovať. Dotknutá osoba, ktorá zverejňuje osobné údaje o inej osobe berie na vedomie, že môže tak vykonať len v súlade s Nariadením GDPR a platnými zásadami a podmienkami používania príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré zverejňujú ich prevádzkovatelia.

Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania?

 

Osobnými údajmi sú na účely tejto informácie akékoľvek informácie týkajúce dotknutej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby. Dotknuté osoby nie sú povinné na účely uvedené v tejto informácií Prenajímateľovi poskytovať svoje osobné údaje (ak to platforma sociálnych médií umožňuje).

 

V rámci príslušných platforiem sociálnych médií môžu byť  Prenajímateľom spracúvané predovšetkým nasledovné osobné údaje o registrovaných dotknutých osobách:

FACEBOOK

 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie) a prezývka dotknutej osoby,

 • profilová a titulná fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),

 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bydlisku,

 • údaje o veku, rodnom meste a pohlaví dotknutej osoby,

 • informácie o vzťahu s inými fyzickými osobami, vrátane informácií o členoch rodiny,

 • informácie o navštevovanej škole (základná, stredná, vysoká) a informácie o zamestnaní (o práci),

 • informácie o jazykoch, ktoré dotknutá osoba označí, že nimi vie komunikovať,

 • informácie o životných udalostiach, ktoré dotknutá osoba uvedie,

 • miesta, kde sa dotknutá osoba vyskytovala a označila svoju prítomnosť na konkrétnom mieste,

 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (statusov, fotografií, videí, komentárov atď.), účasti na hlasovaniach, udalostiach a anketách atď. v rámci platformy sociálnych médií,

INSTAGRAM

 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),

 • profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),

 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o bydlisku alebo iné miesto, ktoré si dotknutá osoba uvedie ako adresu,

 • údaje o pohlaví dotknutej osoby,

 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (statusov, fotografií, videí, komentárov atď.), v rámci platformy sociálnych médií,

YOUTUBE

 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),

 • profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),

 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo,

 • údaje o pohlaví,

 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (videí, komentárov atď.), v rámci platformy sociálnych médií,

 

a ďalšie vopred nedefinovateľné údaje dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba uvedie:

 • počas komunikácie so Prenajímateľom v rámci príslušnej platformy sociálnych médií (napr. v rámci komentárov k príspevkom zverejňovaným na stránkach / kanáloch, v rámci súkromnej alebo skupinovej komunikácie tzv. četov a pod.),

 • počas zverejňovania príspevkov v rámci vlastných profilov / účtov, ktoré registrovaná dotknutá osoba označí ako verejne dostupné.

 

Rozsah osobných údajov, ktoré sú o dotknutej osobe dostupné iným osobám a subjektom v rámci platforiem sociálnych medií je plne závislý od úrovne nastavenia súkromia, verejnosti alebo dostupnosti účtu / profilu dotknutej osoby, ktoré si vykonáva priamo dotknutá osoba, priípadne aj prostredníctvom nastavenia spracúvania cookies o ktorých spracúvaní môže dotknutá osoba slobodne rozhodnúť.  

Na aké účely budú osobné údaje spracúvané?

 

Prenajímateľ pri prevádzkovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušných platforiem sociálnych médií spracúva osobné údaje predovšetkým na nasledovné účely:

 • poskytovanie cielených aj necielených obchodných a marketingových informácií súvisiacich s podporou predaja tovarov a služieb poskytovaných Prenajímateľom, vrátane propagovania predajných akcií, udalostí, podujatí a organizácie súťaží a ankiet,

 • poskytovanie informácií súvisiacich s Prenajímateľom (napr. informácie o úspechoch Prenajímateľa a s ním spojených významných  udalostí atď.),

 • informovanie o účastníkoch a výhercoch súťaží organizovaných Prenajímateľom a o ich priebehu, v súlade so zverejnenými podmienkami a/alebo štatútmi súťaží,

 • komunikácie s dotknutými osobami v súvislosti s nimi zverejnenými komentármi a príspevkami (reakcie na príspevky a komentáre zverejňované Prenajímateľom alebo inými osobami, pozitívne alebo negatívne reakcie a referencie a pod.),

 • komunikácie s dotknutými osobami v rámci správ zaslaných Prenajímateľovi alebo v rámci skupinových konverzácií (tzv. skupinových četov),

 • efektívneho spravovania stránky alebo mediálneho kanálu spracúvaním osobných údajov zhromaždených v súvislosti s ich návštevou alebo interakciou dotknutých osôb a s ich obsahom.

 

Zverejnenie komentárov a príspevkov spravidla podlieha schváleniu Prenajímateľa alebo poverených administrátorov, nie je to však pravidlom. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na výmaz obsahov týchto príspevkov a komentárov, predovšetkým s nevhodným alebo zakázaným obsahom.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných Prenajímateľom v rámci platforiem sociálnych médií (na účely uvedené vyššie) je oprávnený záujem spočívajúci v záujme Prenajímateľa na budovaní jeho dobrého mena a vzťahov s dotknutými osobami (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

 

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prenajímateľa, vrátane namietania proti profilovaniu. Prenajímateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže dotknutej osobe nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené Prenajímateľ úctivo žiada dotknuté osoby, aby do komentárov a príspevkov, ktoré chcú zverejniť v rámci platformy sociálnych médií neuvádzali žiadne svoje osobné údaje, ani osobné údaje iných fyzických osôb, nakoľko Prenajímateľ nemá dosah na zabezpečenie ich ochrany a bezpečnosti a overenie legitimity spracúvania príslušných údajov. Takto zverejnené osobné údaje môžu byť zneužité tretími osobami (odlišnými od Prenajímateľa) na iné účely, na ktoré boli dotknutou osobou zverejnené, čím môžu byť poškodené práva a slobody dotknutej osoby.

 

Ako budú osobné údaje spracúvané?

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb iným príjemcom: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie nie sú Prenajímateľom poskytované iným príjemcom na účely ich ďalšieho spracúvania s výnimkou prípadov ak:

 • je poskytnutie osobných údajov nevyhnuté na splnenie zákonnej povinnosti Prenajímateľa (v zmysle osobitných právnych predpisov),

 • je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov Prenajímateľa,

 • sú osobné údaje poskytované subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Prenajímateľa (poverení sprostredkovatelia).

 

Zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie:

 • ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných alebo skupinových komunikácií, nie sú Prenajímateľom ďalej zverejňované,

 • ktoré sú vyjadrením záujmu o obsah stránok alebo mediálnych kanálov, alebo ktoré sú súčasťou príspevkov a komentárov uvedených dotknutou osobou, prípadne názory a vyjadrenia dotknutej osoby, ktoré uvedie prostredníctvom organizovaných  ankiet, hlasovaní a prezentovaných udalostí v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných Prenajímateľom sú zverejňované priamo dotknutou osobou. Dotknutá osoba berie týmto na vedomie, že jej vyjadrenia a obsahy uvedené v tomto odseku môžu byť zverejňované aj na webových stránkach prevádzkovaných Prenajímateľom, alebo na webových stránkach prezentujúcich tovary a služby poskytované Prenajímateľom.

 

Lehoty uchovávania osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie sú uchovávané nasledovne:

 • osobné údaje, ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných alebo skupinových komunikácií sú uchovávané v nevyhnutých lehotách podľa obsahu komunikácie.

 • osobné údaje, ktoré sú súčasťou príspevkov a komentárov uvedených dotknutou osobou v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných Prenajímateľom sú uchovávané (zverejňované) počas lehoty zverejnenia predmetného príspevku dotknutej osoby (ak je zverejňovanie príspevkov umožnené) alebo počas lehoty zverejnenia príspevku, ku ktorému dotknutá osoba zverejnila svoj komentár, názor, vyjadrenie a pod.. Lehotu uchovávania dotknutou osobou zverejneného príspevku alebo komentáru môže dotknutá osoba osobne priamo skrátiť vymazaním príspevku alebo komentáru (ak to funkcionalita platformy sociálnych médií umožňuje), alebo tým, že požiada Prenajímateľa o vymazanie príslušného príspevku alebo komentáru.

 • osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnených ankiet, hlasovaní a udalostí, na ktorých sa dotknutá osoba zúčastnila alebo zúčastňuje v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných Prenajímateľom sú uchovávané (zverejňované) počas lehoty zverejnenia predmetnej ankety, hlasovania alebo udalosti. Dotknutá osoba môže požiadať o skrátenie lehoty uchovávania takýchto osobných údajov tým, že požiada Prenajímateľa o vymazanie predmetných osobných údajov.

 • osobné údaje, ktoré sú vyjadrením záujmu o obsah stránok alebo mediálnych kanálov (Páči sa mi to“ / „Sledovanie“ / „Sledovať“ / „Prihlásenie na odber“), sú v rámci platformy sociálnych médií na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných Prenajímateľom uchovávané počas existencie príslušnej stránky alebo mediálneho kanálu, prípadne do lehoty, kým dotknutá osoba osobne priamo nezruší svoj záujem (neodhlási sa z odberu z mediálneho kanálu, alebo sa neodhlási zo sledovania stránky, prípadne nezruší záujem o stránku – napr. nezruší označenie „Páči sa mi to“).

 • osobné údaje, ktoré uchovávané v súvislosti s organizáciou súťaží, sú uchovávané v lehotách, ktoré určuje zverejnený štatút súťaže, a/alebo zverejnené podmienky súťaže,

 • osobné údaje, ktoré Prenajímateľ spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba udelila sú uchovávané v lehote určených príslušným súhlasom.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločne s prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií.

 

Prenajímateľ a prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnych médií môžu čiastkovo spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj ako spoloční prevádzkovatelia (v súlade s čl. 26 Nariadenia GDPR). Pri zriaďovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušnej platformy sociálnych médií Prenajímateľ pristupuje k podmienkam prevádzkovania týchto stránok a nemá žiadny dosah (alebo len minimálny dosah) na zmenu týchto podmienok.

 

Prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií ponúkajú aj ďalšie nástroje a služby, slúžiace na efektívne cielenie marketingovej komunikácie (napr. zobrazenie reklamného obsahu vybraným osobám, rozposielanie správ s reklamným obsahom a pod.). Profilovanie fyzických osôb vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií a Prenajímateľ k údajom týchto osôb nemá prístup a nemá možnosť ani ovplyvniť spracúvanie takýchto osobných údajov. V závislosti od prevádzkovateľa platformy sociálnych médií, sú sprístupňované dotknutým osobám rôzne funkcionality a nástroje, ktorými si môžu spravovať napr. preferencie na zobrazovanie reklám a zasielanie správ s reklamným obsahom, alebo požiadať o uplatnenie akéhokoľvek práva garantovaného Nariadením GDPR a súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.

 

Takéto osobné údaje o dotknutej osobe sú prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií zhromažďované aj na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných Prenajímateľom v rámci príslušnej platformy. Sú využívané predovšetkým na účely:

 • profilovania dotknutej osoby, ktoré môže vykonávať príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (viď vyššie) v rozsahu nastavení súkromia a preferencií dotknutou osobou. Prenajímateľ nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto profilovanie zakázať, alebo neumožniť).

 • tvorby štatistiky stránky alebo mediálneho kanálu ktoré vykonáva príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (viď vyššie) pre potreby Prenajímateľa. Štatistiky stránky spravidla vychádzajú z osobných údajov zhromaždených v súvislosti s návštevou alebo interakciou dotknutých osôb so stránkou alebo mediálnym kanálom a ich obsahom. Prenajímateľ nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto profilovanie zakázať, alebo neumožniť), avšak v rámci funkcionality stránok a mediálnych kanálov má možnosť sa s týmito štatistikami oboznamovať a nakladať s nimi.

 

Ďalšie informácie o spoločnom spracúvaní osobných údajov ako aj podmienky takéhoto spracúvania zverejňuje prevádzkovateľ platformy sociálnych médií na svojich stránkach nasledovne:

FACEBOOK: Informácie o spoločnej zodpovednosti a povinnostiach jednotlivých prevádzkovateľov

 

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií ako aj informácie o možnosti uplatnenia práv dotknutými osobami v rozsahu Nariadenia GDPR sú zverejnené príslušným prevádzkovateľom osobitne v rámci ním prevádzkovaných platforiem sociálnych médií (dostupné sú spravidla aj v nastaveniach profilov / účtov registrovaných užívateľov, alebo v hlavnom menu, prípadne päte webovej stránky):

 

FACEBOOK:         Zásady používania údajov

INSTAGRAM:      Zásady používania údajov Instagramu

YOUTUBE:           Pravidlá ochrany súkromia

 

Aké práva má dotknutá osoba pri spracúvaní jej osobných údajov?

 

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,

 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú,

 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,

 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné,

 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou,

 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,

 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi,

 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,

 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Prenajímateľa,

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.

        Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:

        Úrad na ochranu osobných údajov SR

        Hraničná 12

        820 07 Bratislava 27

        Slovenská republika;

 • podať žiadosť alebo sťažnosť Prenajímateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:

písomne na adrese: Peter Polka, Gercenova 2, Bratislava 851 01

elektronicky na adrese: info@fotibudka.sk

telefonicky na telefónnom čísle: +421 908 784 981

 

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 01.10.2020